Advokatska kancelarija SIMIC advokat Zeljko Simic Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Business Commercial Law in Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense in criminal proceedings in Serbia, Law of contracts and lawyers service for Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in Serbia in all area, Attorneys to find best way to do Due diligence list for any Business Commercial maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia, Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards.
ADVOKAT SIMIĆ B. ŽELJKO - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ BEOGRAD SRBIJA
АДВОКАТ СИМИЋ Б. ЖЕЉКО - АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА СИМИЋ БЕОГРАД СРБИЈА
LAWYER SIMIC B. ZELJKO - LAW OFFICE SIMIC BELGRADE SERBIA EUROPE
11000 BEOGRAD, UL. KNEGINJE ZORKE 94/1
+381 63 304305   +381 64 1118591   +381 63 8393601   +387 65 328077
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko :. Tri Tacke
 
 
 
 
 
INICIJATIVE, PREDLOZI I INFORMACIJE
NAMENJENE ISKLJUČIVO
ADVOKATIMA
U VEZI SA ADVOKATSKIM RADOM, STATUSOM ADVOKATA
I PRATEĆIM PROBLEMIMA
 
 
 
 
Poštovane koleginice i kolege,
 
Potpuno nezadovoljan stanjem u kome se godinama nalazi naša “advokatura” (AKB i AKS), našim materijalnim, poreskim i svakim drugim statusom, odlučio sam da advokate obaveštavam o stanju koje mi je poznato i o raznim inicijativama, prepiskama, nezakonitostima i onim što smatram bitnim pitanjima za hitno rešavanje i poboljšanje našeg opšteg položaja. Pošto svoj “posao” nisu radili oni koji su se grčevito borili i dalje se bore za funkcije (koje podrazumevaju ozbiljan rad), odlučio sam da dajem i konkretne predloge za rešavanje mnogih problema i o tome sam usmeno, meilovima i pismeno (sa dokazima o uručenju) obaveštavao AKS, AKB i druge AK u Republici Srbiji. Rukovodstva AKB i AKS nisu imala nikakvog sluha i kolegijalnog razumevanja za bilo koju inicijativu. Jasno je da je “advokat pojedinac” potpuno zaboravljen i ostavljen na milost i nemilost svima. Iz tog razloga, pozivam Vas da se upoznate sa svim mojim aktivnostima i da podržite sve što mislite da je korisno. Jako je bitno da razmenjujemo ideje i da se one koje svi smatramo opštekorisnim i realizuju preko naših matičnih AK. Isključivo našim uključivanjem u rad AK možemo i MI “advokati pojedinci” očekivati da se čuje i naš glas i da nikakvi “lobiji”, “grupe”, “sekcije” ili druge “forme” ne dominiraju više nad radom AK i da se i MI nešto pitamo i utičemo na sopstveni status i sudbinu. Kako se advokati postave, tako će nam i biti.
U nastavku ove stranice upoznajte se sa prepiskama sa nadležnim organima u vezi sa nezakonitostima u službenim odbranama, u vezi sa predlozima za poboljšanje našeg materijalnog položaja tj. “Advokati i notari” i ideja borbe za kopiranje notarskog sistema Nemačke, “Kol - centar” za službene odbrane i zastupanja i to jedinstven za ceo Beograd, “Elektronska evidencija” postavljenja branilaca koja je podobna za pretraživanje podataka i kontrolu postavljenja, “Depozitni račun za naplatu”, “Jedinstveni sajt AK”, “Advokatsko osiguravajuće društvo” sa proširenjem dometa osiguranja i korisnosti za advokate i drugim interesantnim i značajnim pitanjima.
Svesni smo da nam niko ništa neće pokloniti i vreme je da se okupimo oko dobrih ideja i da počnemo da se borimo za svoj bolji opšti položaj, tržište koje nam kontinuirano “napadaju i sužavaju” i uspostavljanje boljeg pravosudnog sistema. Budućnost našeg poziva i bolja advokatura zavisi upravo od nas samih i naše rešenosti da delujemo.
 
Zahvaljujem Vam na pažnji.
                                                                                         Simić B. Željko, advokat
 
 
 
 
 
 
N A P O M E N A
FAJLOVE OTVARATE TAKO ŠTO KLIKNETE NA SLIKU
“HARTIJE I PERA”
KOJA SE NALAZI ISPOD TEKSTA KOJI OPISUJE SADRŽAJ FAJLA
 
 
 
 
 
 
PREDLOZI
URGENTNIH PITANJA ZA REŠAVANJE
I ZA TRANSPARENTAN NAČIN RADA
ADVOKATSKE KOMORA BEOGRADA I DRUGIH AK
 
 
Advokati Željko Simić, Dejan Sinadinović i Miodrag Pavlović sastavili su ovaj akt - predlog sa željom da ukažu na način kako se u rad svih organa AK može uvesti bolja transparentnost i kako se može omogućiti advokatima pojedincima da daju svoj doprinos radu AK. Isto tako, predložili su i najurgentnija pitanja kojima se mora posvetiti dužna pažnja u cilju očuvanja, napretka i boljeg funkcionisanja svih AK u Srbiji. Posebno je bitno napomenuti da niko ne spori da je već duže vreme svima nama poznato koji su problemi, ali oni i dalje stoje bez rešenja. Ovo je pokušaj da se evidentiraju najbitnija pitanja kojima se moramo posvetiti, sa predlozima i za delovanje po nekim pitanjima. Opstrukcija advokatskim pravima na rad i status je ogromna u našem društvu. Predlog je koncizan, na svega nekoliko strana, te predstavlja ”koncept” ozbiljnog programa koji treba da razviju naše AK, radi što lakše realizacije svima nama korisnih ciljeva. Opširniji opisi nekih predloga sa prilozima se nalaze i na ovom sajtu u nastavku teksta tj. ove stranice. Tekst predloga možete preuzeti klikom na sliku “hartija i pero” koja se nalazi ispod ovog teksta. Zahvaljujemo Vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Advokati Željko Simić, Dejan Sinadinović i Miodrag Pavlović iz Beograda.
 
 
Predlozi advokatima u vezi polozaja advokata i  bitnih tema za rad advokata
 
 
 
 
 
DOKAZI
O
NEZAKONITOSTIMA U POSTAVLJENJU BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
I
PREDLOZI AKB ZA PREDUZIMANJE MERA
 
Advokat Željko Simić je uspeo prikupiti neke dokaze o nezakonitim postavljenjima branilaca po službenoj dužnosti i o tome je odmah obavestio dopisom AKB. Advokat Željko Simić je uputio nove identične dopise - zahteve za dostavljanjem podataka svim tužilaštvima i sudovima u Beogradu, ali u odgovorima koji su pristizali je bilo jasno da se podaci kriju i u dosta slučajeva odgovori su i potpuno izostali. Iz tog razloga je upućen dopis AKB sa predlogom konkretnih koraka kojima bi AKB mogla da poboljša stanje i uspostavi zakonitost u redosledu postavljenja branilaca. Time bi se prekinula višedecenijska praksa da se stalno postavljaju “probrani” advokati i da neke kolege bivaju veoma retko postavljane itd. Prvi fajl je dopis advokata Željka Simića upućen AKB sa dokazima nezakonitosti pred Višim sudom u Beogradu, a drugi fajl je Pritužba Tužilaštvu za organizovani kriminal sa dokazima o nezakonitim postavljenjima branilaca i oba akta možete pogledati klikom na prvu i drugu sliku “hartija i pero” ispod ovog teksta.
 
 
Dopis AKB i dokazi o nezakonitostima u postavljenju branilaca po sluzbenoj duznosti advokat Zeljko Simic
 
 
Prituzba na nezakonit rad Tuzilastva za organizovani kriminal koju je podneo advokat Zeljko Simic
 
 
 
 
 
 
SKUPŠTINA
ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
20.09.2014.
I
GOVOR ADVOKATA SIMIĆ ŽELJKA
 
Skupština Advokatske komore Beograda je održana dana 20.09.2014. godine. To je bila prilika da advokati iznesu svoje stavove i bilo je prisutno oko 450 advokata. Vreme izlaganja je bilo ograničeno, nekima više nego drugima, ali se ipak mogao čuti i glas i opšte raspoloženje advokata. Advokat Simić je dobio signal da je na redu da govori od dvoje kolega koji su vodili računa o redosledu govornika i sedeli u Predsedništvu, ali to uvaženi kolega Šoškić nije primetio i etiketirao je advokata Željka Simića kao “bahatog” i ustvrdio da je pristupio za govornicu preko reda i bez poziva. Posle kraće i nepotrebne “polemike” advokat Simić Željko je dobio priliku da govori.
Advokat Simić Željko je govorio o temama koje su uglavnom već sadržane na ovom sajtu, pa se dotakao teme materijalnog položaja advokata i pitanja “advokat i notar” i nužnosti da advokatura zahteva “kopiranje” ovog sistema iz Nemačke i drugih EU i razvijenih zemalja i to kako bi advokati mogli da povećaju svoje prihode i to znatno (možete detaljnije pogledati predlog na ovom sajtu), teme u vezi sa predlogom da advokati traže zaštitu za gradjane i smanjenje cena notarskih usluga i njihovo izjednačavanje sa cenama “sudskih overa”, kao i teme nužnosti da se uvede popust za ugrožene gradjane i tako se da doprinos advokata egzistenciji gradjana u situaciji opšte teške materijalne situacije u Republici Srbiji (o čemu je advokat Simić Željko detaljnije govorio na Konferenciji advokata - tekst sa detaljima predloga i snimak u nastavku ove stranice). Svi predlozi su dobro primljeni od prisutnih kolega, ali docnije o njima nije odlučivano i nisu iskorišćeni itd. Ipak, advokat Simić Željko smatra da je dobro što su bar zapaženi od kolega i pre ili kasnije će naša rukovodstva shvatiti da sa ovih nekoliko tačaka može uspešnije da se vodi borba za naš bolji opšti položaj. Govor advokata Željka Simića možete pogledati klikom na sliku “hartija i pero” ispod ovog teksta.
 
 
Snimak Skupstine advokatske komore Beograda i govor advokata Simic Zeljka i predlozi oko notara popusta za gradjane 20 sep 2014
 
 
 
 
 
KONFERENCIJA ADVOKATA SRBIJE
I
SKUPŠTINA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
13.09.2014
I
GOVOR ADVOKATA SIMIĆ ŽELJKA
 
Konferencija advokata Srbije je održana dana 13.09.2014. godine u Beogradu u Domu sindikata. To je bila prilika da advokati iznesu svoje stavove i bilo je prisutno oko 700 advokata. Svako ko se prijavio imao je pravo i mogućnost da se obrati skupu i iznese svoje predloge i mišljenje. Advokat Željko Simić izneo je nekoliko predloga i oni su konstatovani od Predsedništva Konferencije, ali se docnije o njima izbeglo odlučivati.
Predlozi su bili 1/ da se izbegne ideja smanjivanja cena u Advokatskoj tarifi na kojoj se “radi” (jer svako od advokata ima i neke klijente koji su solventni i kojima mogu naplatiti i pun iznos po AT i nema potrebe da sami sebi to uskraćujemo) i da se, umesto toga, uvede POPUST za gradjane koji su najviše ugroženi npr. popust za gradjane sa primanjima ispod 40000 din 50% od AT, za gradjane sa primanjima ispod 20000 din i za nezaposlene 70% od AT, za samohrane roditelje i nastradale gradjane u poplavama popust od 80% od AT itd. Na ovaj predlog bilo je negodovanja jedne koleginice koja je dobacivala sa svog mesta i zamoljena je od predsedavajućeg da to prestane, ali je predlog od ostalih podržan i uvršten u raspravu. U situaciji kada advokati, u svakom slučaju, skoro pa nemaju više kom gradjaninu da naplate pun iznos tarife, potpuno je logično da faktičko stanje naplate “smanjenih” iznosa legalizujemo i obnarodujemo podatak da dajemo popuste u svim medijima i da to svi čuju i vide.
Drugi predlog, koji je podjednako koristan i animirajući, bio je 2/ da se ZAHTEVA SMANJENJE CENA NOTARSKIH USLUGA i izjednačavanje njihove tarife sa iznosima sudskih taksi za overe itd. Obzirom da su cene kod notara i po 50 ili 1000 puta veće nego što su bile u sudovima ovo je potpuno smislen i legitiman zahtev. Ovo bi bio još jedan dokaz da advokati štite interese gradjana (i kada nisu plaćeni) koji su osiromašeni i kojima je država smanjila plate i penzije. Ovo bi u medijima bilo najviše primećeno i ispraćeno i time bi i ostali naši navodi dobili na medijskoj pažnji, a slika gradjana o nama je mogla biti bar malo “korigovana”. Svi znamo kakve komentare čitamo ispod svakog teksta u elektronskim medijima, na forumima i kako nas doživljavaju gradjani. Dok god je to tako, država će se prema nama ponašati na način kako se i ponaša, jer “misli” da ima podršku naroda u tome.
Treći predlog je bio 3/ da se opredeli konačna strategija za “status notara” i da se zahteva UVODJENJE SISTEMA ADVOKAT + NOTAR kakav je postojeći u Nemačkoj, drugim zemljama EU, Švajcarskoj i Kanadi. Ako naše kolege advokati u Nemačkoj jesu i notari, ako tako ostvaruju značajne prihode i kao advokati i kao notari, zašto mi jednostavno ne zahtevamo da se taj sistem “prepiše” u Srbiji? Ko u vlasti ili opoziciji sme da kaže da u Nemačkoj nešto nije dobro? Kome od nas bi bilo na štetu da mesečno zaradi nekoliko hiljada eura kao notar, dok se i dalje bavi advokaturom kao i do sada?
Četvrti predlog je bio 4/ da se iskoriste činjenice propusta koje je država načinila prilikom “stavljanja notara u rad” i da se to koristi u pregovorima sa državom, jer nikom nije u interesu da se “utvrdjuje ništavost” svih akata i overa notara itd. Svi predlozi su dobro primljeni od prisutnih kolega, ali docnije o njima nije odlučivano i nisu iskorišćeni itd. Ipak, advokat Simić Željko smatra da je dobro što su bar zapaženi od kolega i pre ili kasnije će naša rukovodstva shvatiti da sa ovih nekoliko tačaka može uspešnije da se vodi borba za naš bolji opšti položaj. Govor advokata Željka Simića možete pogledati klikom na sliku “hartija i pero” ispod ovog teksta.
 
 
Snimak Konferencija advokata Srbije govor advokata Simic Zeljka i predlozi oko notara popusta za gradjane
 
 
 
 
 
SKUPŠTINA
ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA
31.05.2014.
I
GOVOR ADVOKATA SIMIĆ ŽELJKA
 
Skupština Advokatske komore Beograda je održana dana 31.05.2014. godine i to prvi put posle više godina. To je bila prilika da advokati iznesu svoje stavove i bilo je prisutno oko 500 advokata. Vreme izlaganja je bilo ograničeno, nekima više nego drugima, ali se ipak mogao čuti i glas i opšte raspoloženje advokata.
Zbog kratkog vremena za izlaganje nisam bio u mogućnosti da iznesem sve što sam planirao, a što je uglavnom već sadržano na ovom sajtu, nego sam uspeo da se dotaknem samo teme materijalnog položaja advokata i pitanja “advokat i notar”, kao bitnog i zapuštenog dela tržišta za advokata (možete detaljnije pogledati predlog na ovom sajtu), teme službenih odbrana i predloga za uvodjenje jedinstvenog “kol-centra” za pozivanje advokata od strane svih nadležnih organa u Beogradu (koji već postoji pri MUP-u i nema posebnih rashoda, samo se treba organizovati i staviti u funkciju čime bi i sudovi i tužilaštva imali obavezu da tu zatraže advokata, a vodila bi se proverljiva elektronska evidencija o postavljenima) i predloga za podnošenje krivične prijave protiv “NN” izvršilaca zbog zloupotreba prilikom službenih odbrana i činjenice postojanja izmakle dobiti za advokate koji nisu redovno pozivani itd. Sve bitno što sam izgovorio možete pogledati klikom na link - sliku “hartija i pero” ispod ovog teksta.
Ono što nisam stigao da kažem je nekoliko dana pre ovog skupa advokata bilo prosledjeno kolegama na meil (onim kolegama čiji meil posedujem) i na zvanične meilove AKB i AKS. Predmetni meil je sadržavao i predlog da se AKB i AKS obrate svim Advokatskim komorama EU zemalja i asocijacijama, sa predstavljanjem problema poreskog statusa advokata u Republici Srbiji, sa ukazivanjem da se najnovijim rešenjima dovodi u pitanje i osnovno ljudsko pravo advokata u Srbiji i to pravo na rad i na život. Isto tako, da se traži njihova pomoć u iznalaženju rešenja i opstanku advokata pojedinaca u Srbiji. Kada se prikupe uporedni podaci o sistemu oporezivanja, ukoliko su povoljni po nas, potrebno je da se traži uskladjivanje poreskog sistema Srbije sa EU, jer je to svakako nešto što prethodi i treba tu činjenicu iskoristiti, ukoliko nam ide u prilog.
Obzirom na svima poznatu situaciju “otvorene mržnje” izmedju naših brojnih funkcionera, koja je i na ovoj skupštini medju njima manifestovana, kao i na postojeće brojne sudske odluke (neke su forsirane da se vide, a druge su skrivane od očiju većine advokata), koje sve daju povoda nekim potencijalnim novim sukobima i tužbama, držim da je veoma važno da se svi brojni “Upravni odbori” i “Predsednici” usaglase i slože oko načina realizacije i organizacije skupštine. Naime, sada kada su svi “složni” da se izbori moraju sprovesti, postoji pitanje ko je ovlašćen da izbore organizuje, a da se ne može postaviti pitanje zakonitosti takvih izbora? Ovaj problem mora se pravilno sagledati, jer neko ko nije zadovoljan rezultatima izbora sutra nas opet može uvesti u “sporove i sudjenja” od po nekoliko godina. Dakle, to treba eliminisati jer nemamo vremena za nova višegodišnja sporenja i uzaludne gubitke energije koja nam je potrebna za rešavanje brojnih problema advokature. AKB je kuća koju su srušili do temelja i tu nema jednostavne popravke, već se mora nanovo izgraditi i rekonstruisati na zdravim temeljima. Upravo je jedini “zdrav temelj” da se dogovorom onemogući svako osporavanje organizatora, kao i toka i rezultata budućih čestitih i poštenih izbora, uz učešće i nadzor svih zainteresovanih. Iz tog razloga, u više kontakata sa brojnim kolegama raznih generacija, potencirao sam da je “najzdravije rešenje” da se vrati unazad i dodje do prvog neosporivog zakonitog “Upravnog odbora i Predsednika”. Oni koji me poznaju privatno znaju i moje neke lične stavove o nekim “ljudima i pojavama”. Medjutim, lični stavovi su nebitni kada je interes svih nas advokata u pitanju i kada imamo za cilj da svi zajedno vratimo AKB na pravi put. Držim da se u interesu advokature svi moramo tako postaviti. Pravnom analizom svih poznatih i dostupnih činjenica, došao sam do zaključka da je “unazad” jedini zakonit i neosporiv “Upravni odbor i Predsednik AKB” za organizaciju Izborne skupštine onaj koji je postojao 2010 godine. Naime, kada se sumiraju svi podaci i sudske odluke, ispada da nema UO i delegata AK Srbije, pa time ni “Statuta” AKS, pa time ni direktne primene Statuta AKS, jer AKB nije donela svoj statut itd. Dakle, ako nema Statuta AKS (jer nema ni članova UO i delegata AKS koji su ga doneli, a koji nepostoje prema pravnosnažnoj sudskoj odluci), nema ni potrebe za novim statutom AKB i na snazi je stari Statut itd. Isto tako, ispada da UO i Predsednik AKB Šoškić imaju problem propusta da se na izbornu listu blagovremeno stavi koleginica koja je povela i dobila sudski spor, koja nije mogla da “bude birana”, pa su ti izbori nezakoniti. Docnije aklamovanje članova UO pod predsedništvom kolege Šoškića je isto upitno. Potom, postoji odluka koja UO i kolegu Slavka Jelovca takodje čini nezakonitim organima, kao i delegate AKS itd.
Smatram da svi navedeni UO i Predsednici (Šoškić, Jelovac, Nedić i Djordjević) imaju moralnu i faktičku obavezu prema svima nama advokatima u Beogradu da sednu i da se dogovore o svim detaljima, kako bi se eliminisala svaka mogućnost da bilo ko sutra osporava “Izbornu skupštinu”, sa aspekta zakonitosti organizatora pozivajući se na već pravnosnažne sudske odluke itd. Isto tako, dužni su da se dogovore i oko nadzora, posmatrača, učesnika u izbornim telima i svim onim tehničkim detaljima koji obezbedjuju zakonitost, čestitost i pravilnost izbornog postupka itd. To je nešto što sam i predlagao i usmeno i pisano (meilovi i dopisi), pa se nadam da će razum pobediti. Govor koji sam održao na predmetnoj skupštini možete pogledati klikom na sliku “hartije i pera” ispod ovog teksta.
 
 
Skupstina Advokatska komora Beograda snimak govor advokata Simica Zeljka
 
 
 
 
 
SLUŽBENE ODBRANE SUDOVI
INICIJATIVA U VEZI SA NEZAKONITOSTIMA U POSTAVLJANJU BRANILACA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
 
Advokati Sinadinović Dejan i Simić Željko pokrenuli su inicijativu za proveru svih nepravilnosti u radu Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradu, u vezi sa poštovanjem zakonom propisanog redosleda postavljanja branilaca po službenoj dužnosti sa spiska branilaca po službenoj dužnosti Advokatske komore Beograda. Aktivnost su otpočeli postavljanjem “Obaveštenja” svojim kolegama sa pozivom da se pridruže prikupljanju informacija itd. Protiv ovih advokata je zbog tog “Obaveštenja” pokrenut disciplinski postupak i on je okončan u korist advokata. Opstrukcija je bilo i u AKB i AKS i u sudovima i tužilaštvima. Potom su dobili odredjene odgovore i priznanja od sudova da je bilo nepravilnosti i da ih još uvek ima. Viši sud u Beogradu je imao teškoće da razume šta se od njega zahteva, ali je konačno odgovorio na zahtev i dostavio odredjena “Su” rešenja tj. njihov “listing”, ali ne sva i time je povredjen zakon. Pitanje funkcionisanja “Specijalnog suda” i postavljenja branilaca pred njim je ostalo da se “rasvetli” i aktivnosti u tom pravcu su u toku. Ignorišući brojne opstrukcije i pokušaje zastrašivanja advokati Sinadinović Dejan, Pavlović Miodrag i Simić Željko su nastavili sa svojim aktivnostima i izdejstvovali od navedenih sudova zanimljive i indikativne informacije. U pitanju je obiman posao jer sudovi nemaju elektronsku evidenciju sa presekom stanja, već se mora ručno obraditi svako “Su” rešenje tj. podatak iz “upisnika” koji su vodjeni vrlo lošim rukopisom itd. Utisak je advokata Simić Željka da se svaka “reforma pravosudja” pretvori u nekakvu “amnestiranu” nezakonitost u postavljanju branilaca po službenoj dužnosti. Predlog advokata Simića da naše AK Beograda i AK Srbije, na mesečnom nivou, zahtevaju od sudova i tužilaštava primerke odluka o postavljenjima branilaca po službenoj dužnosti, da se vodi o tome elektronska evidencija i uporedjivanje podataka, očigledno nije prihvaćen (a ponovljen je i na tribini AKB od 24.12.2013. i čuli su je prisutni i Predsednik AK Srbije i Predsednik AK Beograda i svi drugi funkcioneri naših AK). Dakle, naše AK i dalje nemaju uvid i time nemaju ni kontrolu u zakonitost postavljenja, a ni sami sudovi i tužilaštva nemaju elektronsku evidenciju postavljenja tj. “niko nema uvid” i deluje i ne želi da ima “uvid” u redosled postavljenja. Možda se iz tog razloga ignoriše i još jedan predlog advokata Simića, a to je da tužilaštva i sudovi preuzmu nekadašnji mehanizam rada i pozivanja “kol centra” MUP-a, koji je postigao najviši standard poštovanja redosleda postavljenja i advokati su tačno znali kada će na njihovo postavljenje doći red itd. Ovako se dešava da i pripadnici MUP-a možda pozivaju branioce proizvoljno, bez nekadašnjeg reda i redosleda, kada im “posao poveri” tužilaštvo i niko više ne koristi kvalitetan, skup i funkcionalan “kol centar”, koji je jedini bio dokazano efikasan. Kada neko ispred sebe ima jednostavno rešenje problema, a uporno ga izbegava, onda je jasno da postoje neki razlozi za to. Sve ovde brojne “razloge i nedoumice” treba da utvrde nadležni. Advokatske kancelarije u Beogradu i advokati pojedinci u Beogradu moraju preuzeti aktivniju ulogu u rešavanju sopstvenih problema. Jedino na taj način može doći do suštinskih promena i napretka i poboljšanja materijalnog položaja svih advokata. Detalje korespodencije možete sagledati ako preuzmete PDF fajl ispod ovog teksta klikom na sliku “hartija i pero” i ukoliko se upoznate sa nastavkom teksta i prilozima (listanjem stranice na dole).
 
 
Sluzbene odbrane advokat Simic i Sinadinovic Sluzbene odbrane problemi sa postavljanjem branilaca
 
 
 
 
 
PRITUŽBA NA RAD SUDOVA I TUŽILAŠTAVA
VISOKOM SAVETU SUDSTVA, REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU, MINISTARSTVU PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE I USTAVNOM SUDU
NA
RAD VIŠEG SUDA U BEOGRADU I NJEGOVIH POSEBNIH ODELENJA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I RATNE ZLOČINE I SVIH OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU
I
RAD VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU I POSEBNIH TUŽILAŠTAVA ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL I RATNE ZLOČINE I SVIH OSNOVNIH JAVNIH TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU
 
Advokat Simić Željko uputio je navedene pritužbe iz razloga što naslovljeni organi, koji su uopšte našli za shodno da odgovore na brojne dopise, opet nisu dali odgovore na krucijalna pitanja. Najvažniji deo prepiske je objavljen na ovom sajtu u prethodnom delu teksta. Opstrukcija saznavanju istine je neverovatna, organizovana i snažna. Bez obzira na naša upozorenja da će se ova pitanja izroditi u ozbiljan pravosudni skandal, postupajući su nalazili raznovrsne modalitete “odgovora” kojima su pokušali da daju odgovore, ali da ipak ne odgovore na jasno postavljena pitanja. Zato su bila nužna naša ponovna obraćanja, sa ponavljanjem taksativnih pitanja. Na kraju, ipak smo dobili odgovore koji daju dovoljno povoda da se izvrši kontrola zakonitosti rada navedenih organa. Upravo su u njihovim odgovorima sadržana i priznanja da je bilo i da i dalje ima nezakonitosti u radu nekih od ovih organa. Očekivanja od ove pritužbe su velika. Ukoliko izostanu adekvatni odgovori i sistematska kontrola rada navedenih organa, moraće se na druge načine potražiti razrešenje svih spornih pitanja. Istina je samo jedna i njoj težimo. Koliko god bilo opstrukcija, koliko god saradjivali neprijatelji istine i advokature, kao i časnog i poštenog pravosudja, MI ćemo nastaviti i dovesti sva pitanja do odgovora. Detalje korespodencije možete sagledati preuzimanjem PDF fajla ispod ovog teksta - klikom na sliku “Hartija i pero”. Sadržaj će biti dopunjen čim na njega pristignu odgovori nadležnih organa.
 
 
Prituzba Visokom savetu sudstva Republickom javnom tuzilastvu Ministarstvu pravde i Ustavnom sudu
 
 
 
 
 
ADVOKATI NOTARI
INICIJATIVA U VEZI SA MOGUĆNOŠĆU DA ADVOKATI ISTOVREMENO BUDU I NOTARI KAO U PRAKSI VIŠE ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE I DRUGIH UGLEDNIH DRŽAVA
 
Advokat Simić Željko uputio je preporučene pošiljke na adrese svih advokatskih komora u Republici Srbiji. Ovo je bilo nužno nakon više bezuspešnih “usmenih” pokušaja da se nadležni u našim AK zainteresuju za ovu važnu mogućnost. Sadržaj dopisa je inicirao da ove naše AK razmotre i uporedno-pravno prouče već ustaljenu praksu mnogih zemalja da advokati mogu istovremeno biti i notari. Naime, mnoge zemlje u odredjenom segmentu dozvoljavaju advokatima da budu i notari i advokati na taj način ostvaruju značajno veće prihode(oko 2.000,00 - 3.000,00 eura mesečno), uz svoj redovan advokatski rad. Ovakvim rešenjem bi se olakšalo gradjanima da dobijaju brže odredjene dokumente i akte, državi da ima bolju infrastrukturu jer je nesporno da primena Zakona o javnim beležnicima kasni i nije operativna, a advokatima da ostvaruju veće prihode iz kojih AK mogu naplaćivati veću članarinu (npr. umesto 1.000,00 dinara, možda 10% od prihoda od notarskih usluga i time imati veći prihod za svoje funkcionisanje, fond advokatske solidarnosti, uredjenje prostorija, paketiće za decu advokata isl.). Sasvim sigurno bi svaki advokat koji bi ostvario profit kao advokat i notar od nekoliko hiljada eura mesečno bio voljan da proporcionalno i procentualno npr. 10% izdvaja na ime članarine isl. Dakle, praksa EU zemalja i npr. Švajcarske i Kanade poznaje ovakvu mogućnost i uvodjenje iste je advokat Simić Željko predložio. Jedino je uvažena AK Kragujevca odgovorila pozitivno na predmetni dopis i saglasila se sa inicijativom. Sve ostale AK u Republici Srbiji nisu manifestovale bilo kakvu zainteresovanost po ovom pitanju.
Advokati koji žele da podrže ovu inicijativu imaju obrazac pridruženja inicijativi na strani br. 5 u fajlu ispod ovog teksta i mogu obrazac popuniti i dostaviti advokatu Simić Željku poštom ili skeniran meilom itd. Detalje korespodencije i ceo tekst inicijative možete sagledati preuzimanjem PDF fajla ispod ovog teksta.
 
 
Inicijativa advokata Simic Zeljka Advokati Notari u Srbiji advokata Simic Zeljka uvodjenje advokata u odredjene segmente notarskog posla prema praksi EU zemalja
 
 
 
 
 
INTERNET SAJT ADVOKATSKIH KOMORA
U SKLADU SA VREMENOM U KOME ŽIVIMO I DOSTUPNIM TEHNOLOGIJAMA ZNAČAJNO ZAOSTAJEMO ZA KOLEGAMA U OKRUŽENJU I EVROPI U POGLEDU KVALITETA SADRŽAJA SAJTOVA ADVOKATSKIH KOMORA I NJIHOVE OBJEDINJENOSTI
 
Advokat Simić Željko je inicirao da se razmotri pitanje kreiranja kvalitetnog internet sajta za potrebe svih advokata Srbije. Dopis sa istim sadržajem je upućen na ruke Predsednicima AK Srbije, Beograda, Kragujevca, Šapca, Vojvodine, Niša itd. Ideja je da ovaj sajt ima opšti deo dostupan svim posetiocima i posebni deo dostupan samo advokatima (koji bi imali svoje izabrane pristupne šifre, a razlog za ovo je evidencija i potvrdjivanje identiteta pristupajućeg advokata i čuvanje kolegijalne korespodencije u granicama advokatskog reda). Držimo da advokati treba da imaju mogućnost da na FORUMIMA ovog sajta (po oblastima prava, konkretnim temama isl.) razmenjuju stručna mišljenja i informacije, da prosledjuju sudsku praksu tj. skenirane presude, da pomažu jedni drugima savetom u nekom konkretnom kompleksnijem pravnom slučaju, da razmenjuju svakovrsne informacije jer je to svakako jeftinije i znatno praktičnije nego se uživo sastajati, što se sve redje čini i AK retko organizuju tribine itd. Čak i da ih svaki dan organizuju, ovakav sajt je nužan i nema drugog vida komunikacije koji ga može nadmašiti, jer je u svakom delu zemlje svaki advokat prisutan ukoliko to želi i sedi pored bilo kog računara. Preko ovog sajta se lako i brzo mogu saopštiti svim advokatima sve nužne informacije (jer retko ko danas nema meil) i može se stvoriti baza tj. meiling lista. Može se stvoriti tehnička mogućnost da za nekoliko minuta svi advokati u Srbiji dobiju neko obaveštenje na adresu svoje elektronske pošte (meila), kao i da advokat pojedinac saopšti svojim kolegama nešto što smatra bitnim za sve kolege (npr. ukaže na nepravilan rad neke AK, na nezakonitost, korupciju itd.). Isto tako, može i da se GLASA o nekim pitanjima. Naravno, ne svim i onim za koje je potrebna tajnost glasanja itd. Tako AKS i matične AK mogu da postave neko pitanje svojim članovima i provere opredeljenje većine za tačno to pitanje. Nije li to vrhunac demokratije? Brzo, lako, pošteno i transparentno. Sajt treba i može da sadrži i BAZU PROPISA, PELCERE i SUDSKU PRAKSU. Sajt treba da sadrži i mogućnost PRAĆENJA AKATA I RASHODOVANJA u svim našim AK. Godišnji izveštaji su svakako nešto što treba zadržati, ali oni su nepregledan tekst u kome se često izgubi suština. Držim da bi sve AK trebale na nedeljnom ili mesečnom nivou da objavljuju izveštaje u kojima bi se transparentno videlo šta se radilo, gde se putovalo, šta je ko izjavio na UO (snimci sednica audio ili video), ko je kakav dopis kome uputio, šta je ko radio itd. Ovakvi, nazovimo, “dnevnici dešavanja” u AK treba da budu dostupni svim advokatima (koji imaju svoje šifre za pristup itd.). Posebno u stanju poremećenih odnosa i sukoba (mislim na AKB i AKS) svako ko je čestit i nema šta da skriva, ne može da ima bilo šta protiv ovakvog jednog sajta. Time će se izbeći da se kratkim “obaveštenjima” na sajtovima naših AK daju “informacije” koje su možda nepotpune i ne moraju biti uvek tačne ili nisu u celosti tačne. Dakle, ako je održan UO ili Skupština, dajte da vidimo SNIMAK i AUDIO-ZAPIS i paralelno i STENOGRAM.
Time će se zauvek eliminisati potreba za prepričavanjem i subjektivnim interpretiranjima šta je ko i gde rekao, koliko je kolega bilo prisutno, da li je bilo kvoruma, kako se ko ponašao itd. Postoji još bezbroj mogućih funkcija ovakvog sajta, ali u ovoj fazi ne želim da opterećujem uvažene kolege. U svakom slučaju, ovakav sajt bi nama advokatima omogućio da direktno imamo uvid u to šta rade naši funkcioneri (posebno UO i Predsednici), kako se rashoduje našim sredstvima i time bi destimulisao negativna ponašanja. Na predmetne dopise nije bilo nikakvog odgovora. Skenirane detaljne dopisa i dokaze o preporučenim pošiljkama možete sagledati klikom na sliku “hartije i pera” ispod ovog teksta.
 
 
Inicijativa za izradu advokatskog sajta od strane advokata Zeljka Simica
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
+381 63 304305   +381 64 1118591    +381 63 8393601   +387 65 328077
ADVSIMIC@YAHOO.COM       WWW.ADVOKATSIMIC.RS
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Dominus Iluminatio Mea