Advokatska kancelarija SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305    ++381 64 1118591     ++381 63 8393601
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke

 

 

NOVA TAKSENA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE

NOVE SUDSKE TAKSE U SRBIJI

NOVI ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA U REPUBLICI SRBIJI

 

KLIKOM NA SLIKU ISPOD OVOG TEKSTA MOŽETE DA PREUZMETE INTEGRALNI TEKST ZAKONA

 

NOVA TAKSENA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE NOVE SUDSKE TAKSE U SRBIJI NOVI ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA U REPUBLICI SRBIJI

 

 

 

STARA TAKSENA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE

STARE SUDSKE TAKSE U SRBIJI


I
PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tarifni broj 1.

(1) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet pred sudom opšte nadležnosti plaća se prema vrednosti predmeta spora:

- do 10.000 dinara vrednosti - 1.900 dinara;

- preko 10.000 do 100.000 dinara vrednosti - 1.900 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora;

- preko 100.000 do 500.000 dinara vrednosti - 9.800 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

- preko 500.000 do 1.000.000 dinara vrednosti - 29.300 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

- preko 1.000.000 dinara vrednosti - 48.800 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti spora, a najviše 97.500 dinara.

PRIVREDNI SUD

(2) Za tužbu, protivtužbu i prigovor prebijanja podnet pred privrednim sudom plaća se prema vrednosti spora:

- do 10.000 dinara vrednosti - 3.900 dinara;

- od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti - 3.900 dinara uvećano za 6% od vrednosti predmeta spora;

- od 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti - 15.600 dinara uvećano za 2% od vrednosti predmeta spora;

- od 1.000.000 do 10.000.000 dinara vrednosti - 54.600 dinara uvećano za 1% od vrednosti predmeta spora;

- preko 10.000.000 dinara vrednosti - 249.600 dinara uvećano za 0,5% od vrednosti predmeta spora a najviše 390.000 dinara.

(3) Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje, za prigovor protiv platnog naloga, za prigovor protiv rešenja o izvršenju, za predlog za povraćaj u pređašnje stanje, za predlog za obezbeđenje dokaza, za odgovor na tužbu i za odgovor na žalbu ili reviziju, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(4) Za žalbu protiv presude ili rešenja i za žalbu protiv rešenja u sporovima zbog smetanja poseda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(5) Za reviziju protiv presude ili rešenja i za predlog za ponavljanje postupka plaća se dvostruka taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se revizijom, odnosno predlogom za ponavljanje postupka pobija odluka privrednog suda - plaća se dvostruka taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

(6) Za predlog da se prizna odluka stranog suda i za žalbu protiv rešenja po predlogu plaća se taksa u iznosu od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom u iznosu od 19.500 dinara.

(7) Za žalbu protiv rešenja kojim se odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(8) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu.

2. Za tužbu u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

3. Ako je podnesak primljen na zapisnik kod suda, uključujući i podneske koji su primljeni na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak; neće se naplaćivati posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 33, ako je zapisnik trebalo sačiniti u više primeraka.

4. Kad je već u tužbi stavljen predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja i kad se u žalbi stavi predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se pored takse za tužbu, odnosno žalbu, i taksa za odnosni predlog, izuzev ako je predloženo određivanje privremene mere obezbeđenja u sporovima za razvod braka ili u sporovima za izdržavanje dece.

5. Za predlog da se odredi izvršenje ili obezbeđenje plaća se jedna taksa i kada se predlaže više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja, bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

6. Ako je u kom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtev za upis u zemljišne ili druge javne knjige o nepokretnostima postupiće se po napomeni 3 uz tarifni broj 14.

7. Za žalbu protiv rešenja prvostepenog suda plaća se taksa samo onda ako se žalbom pobija rešenje koje podleže plaćanju takse po tarifnom broju 2.

8. Za predlog za pokušaj poravnanja u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

9. Otkaz poslovne prostorije smatra se tužbom u pogledu naplate takse i za taj otkaz plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) ovog tarifnog broja.

10. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosi na novčano potraživanje.

11. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za predloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. Odluke

Tarifni broj 2.

(1) Za prvostepenu presudu i za rešenje u sporovima zbog smetanja poseda plaća se prema vrednosti predmeta spora taksa iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom plaća se taksa iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Za presudu zbog propuštanja i za presudu na osnovu priznanja, odnosno odricanja, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(3) Za rešenje o odbacivanju tužbe i rešenje o odbacivanju predloga za izvršenje ili obezbeđenje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 9.800 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(4) Za rešenje o izdavanju platnog naloga plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(5) Za rešenje po predlogu za određivanje izvršenja ili obezbeđenja plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, a ako se to rešenje donosi na osnovu inostranih izvršnih isprava plaća se puna taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(6) Za rešenje kojim se usvaja, odbija ili odbacuje predlog za povraćaj u pređašnje stanje plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja, ali ne više od 1.900 dinara, odnosno ne više od 19.500 dinara u postupku pred privrednim sudom.

(7) Za rešenje o predlogu za priznanje i izvršenje odluke inostranog suda ili arbitraže plaća se taksa od 1.900 dinara pred sudom opšte nadležnosti, a u postupku pred privrednim sudom plaća se 19.500 dinara.

(8) Za rešenje o troškovima postupka, kad se o njima odvojeno odlučuje, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(9) Za rešenje prvostepenog suda o odbacivanju žalbe plaća se taksa kao za prvostepenu odluku.

(10) Za odluke drugostepenog suda po žalbama na prvostepene odluke navedene u st. (1) - (9) ovog tarifnog broja plaća se taksa kao za prvostepenu odluku.

(11) Za odluku suda po vanrednim pravnim sredstvima plaća se trostruka taksa iz ovog tarifnog broja, a ako je tom odlukom odbačena tužba plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

(12) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

Napomena:

1. Obaveza plaćanja takse za prvostepenu odluku ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

2. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju ne plaća se taksa.

3. Ako viši sud ukine odluku i predmet uputi na novo raspravljanje, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku ili za poravnanje. Isto tako, uračunaće se taksa plaćena za prvostepenu odluku koja je ukinuta povodom usvajanja predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili predloga za ponavljanje postupka u taksu za novu odluku koja bude doneta posle povraćaja u pređašnje stanje, odnosno ponavljanja postupka. U slučaju uračunavanja, ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku ili za poravnanje neće se vraćati razlika između ovih taksa.

4. Za dopunsku presudu ili rešenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donete odluke.

5. Ako je u toku parnice doneta međupresuda, plaća se taksa na puni iznos vrednosti predmeta spora. U takvom slučaju neće se plaćati taksa za konačnu odluku koja bude doneta posle međupresude.

6. Ako je u toku parnice doneta delimična presuda, plaća se taksa prema vrednosti zahteva o kome je odlučeno. Za konačnu odluku plaća se taksa prema vrednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen delimičnom presudom.

7. Taksa za platni nalog, odnosno taksa za rešenje o izvršenju uračunava se u taksu za odluku suda koja bude doneta povodom prigovora protiv platnog naloga, odnosno rešenja o izvršenju i u taksu za poravnanje, srazmerno vrednosti prigovorenog dela.
Ako je taksa za odluku doneta povodom prigovora protiv platnog naloga veća od takse plaćene za odluku po predlogu za izdavanje platnog naloga, odnosno naloga za iseljenje iz poslovnih prostorija, naplatiće se razlika, a ako je manja, razlika se neće vraćati.

8. Taksa za odluku po predlogu za izvršenje, odnosno obezbeđenje, kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen predlog za izdavanje platnog naloga, plaća se prilikom podnošenja predloga, odnosno tužbe.

9. Za rešenje o izvršenju ili obezbeđenju, plaća se jedna taksa, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbeđenja i bez obzira da li istovremeno ili naknadno.

10. Za prvostepenu presudu koja je doneta u vezi sa protivtužbom plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano.

11. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica.

12. U sporovima iz radnog odnosa, kao i u sporovima koje zaposleni pokrenu protiv stečajnog ili likvidacionog dužnika, zaposleni ili bivši zaposleni plaća taksu po ovom tarifnom broju samo ako se zahtev odnosio na novčano potraživanje.

3. Poravnanja

Tarifni broj 3.

(1) Za sudsko poravnanje u toku prvostepenog postupka plaća se, prema vrednosti na koju su se stranke poravnale, polovina takse iz stava (1) tarifnog broja 1, a u postupku pred privrednim sudom plaća se polovina takse iz stava (2) tarifnog broja 1.

(2) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se taksa kao pred sudom opšte nadležnosti.

II

VANPARNIČNI POSTUPAK

A. OPŠTE ODREDBE

Tarifni broj 4.

(1) Za predlog da se pokrene postupak u vanparničnim stvarima koje nisu obuhvaćene posebnim odredbama kojim se propisuje plaćanje taksi u pojedinim vrstama vanparničnog postupka plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.

(2) Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.

Napomena:

1. U svim vanparničnim postupcima shodno se primenjuju odredbe iz napomene br. 6. i 11. uz tarifni broj 1.

Tarifni broj 5.

Za konačnu odluku prvostepenog suda u vanparničnim stvarima iz tarifnog broja 4. plaća se taksa u iznosu od 390 dinara.

Napomena:

1. U svim vanparničnim stvarima primenjivaće se shodno odredbe iz napomene br. 1, 2. i 3. uz tarifni broj 2.

2. Ako se odluka odnosi na lice nestalo u ratu, ne plaća se taksa za odluku suda, kao ni taksa iz tarifnog broja 4.

Tarifni broj 6.

Za sudska poravnanja u svim vanparničnim stvarima, plaća se taksa predviđena u tarifnom broju 3, ali ona ne može biti veća nego što je propisano za odluku u tarifnom broju 5.

IV

TAKSE U STEČAJNOM POSTUPKU I POSTUPKU REORGANIZACIJE

1. Podnesci

Tarifni broj 21.

(1) Za predlog za pokretanje stečajnog postupka i za podnošenje plana reorganizacije plaća se 980 dinara.

(2) Za prijavu poverilaca u stečajnom postupku plaća se prema vrednosti potraživanja:
- do 250.000 dinara vrednosti - 980 dinara;

- preko 250.000 dinara vrednosti - 980 dinara, uvećano za 1% vrednosti potraživanja, a najviše 3.900 dinara;
(3) Za žalbu protiv odluke stečajnog veća plaća se 980 dinara.

Napomena:

1. Kao osnov za plaćanje takse za prijave poverilaca uzima se iznos tražbine koju poverilac prijavljuje, pri čemu će se uzeti da uslovljena tražbina nije uslovljena, a ako jedan poverilac prijavi više tražbina, taksa se plaća na ukupni iznos tih tražbina.

2. Taksa se ne plaća:

1) za podneske stečajnog upravnika,


2) za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju i za priloge uz podneske.

3. i 4. (brisane)

2. Paušalna taksa

Tarifni broj 22.

Paušalna taksa se plaća:
1) u stečajnom postupku od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, od 1.900 do 19.500 dinara;

2) za reorganizaciju od iznosa za koji je usvojen plan reorganizacije, od 1.900 do 19.500 dinara.

Napomena:

1. Paušalna taksa se smatra troškovima stečajnog postupka i određuje je sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik po pravosnažnosti rešenja o glavnoj deobi.

2. Paušalnu taksu za reorganizaciju plaća pravno lice čiji je plan reorganizacije usvojen.

3. Paušalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se u roku od osam dana od dostave naloga za plaćanje takse po članu 37. stav 3. ovog zakona.

VIII

POSEBNI SLUČAJEVI

1. Sudska uverenja i potvrde

Tarifni broj 30.

(1) Za podneske kojima se traži izdavanje uverenja, plaća se 100 dinara.

(2) Za uverenja, plaća se 190 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim uverenjem posvedočava više činjenica, osobina, odnosa ili okolnosti, plaća se jedna taksa.

2. Za potvrdu da je taksa plaćena, izdatu u obliku uverenja, plaća se taksa po ovom tarifnom broju. Ne plaća se taksa, ako se izdaje samo priznanica o plaćenoj taksi.

3. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za potvrde koje sud izdaje stranci, svedoku, veštaku, prevodiocu ili tumaču da su prisustvovali ročištu, odnosno pretresu, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im ta potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada.

4. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na prepis sudske odluke, ne plaća se taksa.

5. Taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se i kada se podnesci dostavljaju telefaksom ili telegramom, kao i za svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili menja prvobitni podnesak.

6. Taksa za uverenje lepi se na samom podnesku kojim se traži izdavanje uverenja.

7. Ako se uverenje izdaje u dva ili više primeraka za drugi i svaki dalji primerak plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

8. Ne plaća se taksa za podnesak kojim se traži izdavanje uverenja radi ostvarivanja prava na dodatak na decu ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja, kao i podnesak kojim se traži izdavanje uverenja potrebnih za zasnivanje radnog odnosa. U navedenim slučajevima taksa se ne plaća ni za samo uverenje.

9. Taksu po ovom tarifnom broju plaća lice koje traži izdavanje uverenja, a uverenje se ne sme izdati dok taksa ne bude plaćena.

2. Punomoćje

Tarifni broj 31.

(1) Za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom, plaća se 190 dinara.

(2) Za usmeno opozivanje ili otkaz punomoćja pred sudom, plaća se 190 dinara.

(3) Za sudsko obaveštavanje o opozivu ili otkazu punomoćja, plaća se 390 dinara.

Napomena:

1. Ako više lica ovlašćenih za potpisivanje pravnog lica izdaje punomoćje jednom zastupniku, plaća se taksa za jedno punomoćje.

2. Ne plaća se taksa za pismeno punomoćje koje se podnosi overeno sudu kao dokaz o zastupanju.

3. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom u krivičnom postupku za dela koja se gone po službenoj dužnosti i u postupku po privrednim prestupima.

4. Taksa po ovom tarifnom broju lepi se na sudski zapisnik.

5. Za izdavanje usmenog punomoćja po stavu (1) ovog tarifnog broja plaća se jedna taksa i kad više lica istovremeno izdaju punomoćje jednom licu ili većem broju lica.

3. Razmatranje spisa

Tarifni broj 32.

Za razmatranje završenih predmeta plaća se 190 dinara, a za izveštaje i podatke koji se od suda traže iz završenih predmeta plaća se 390 dinara.

Napomena:

Ne plaća se taksa za razmatranje spisa u istraživačke ili naučne svrhe, a po zahtevu lica ili organizacije koji se bave tom delatnošću.

4. Prepisi

Tarifni broj 33.

(1) Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava, koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 20 dinara po stranici teksta izvornika.

(2) Pod prepisom u smislu stava (1) ovog tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

Napomena:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se taksa iz tar. broja 30. stav (1).

2. Taksa za prepis lepi se na samoj molbi kojom je traženo prepisivanje, a u slučaju usmene molbe, na spisu. Taksa za zahtev za prepis lepi se takođe na samom zahtevu (molbi), odnosno na spisu, ako je molba usmena.

3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku plaća se taksa u trostrukom iznosu od propisane u ovom tarifnom broju.

4. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

5. Izvodi iz javnih knjiga

Tarifni broj 34.

(1) Za izvode iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga o nepokretnostima, ako se izdaju na zahtev stranke, plaća se po listu formata A4, 100 dinara.
(2) (Brisan)

Napomena:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev stranke da joj se izda izvod ne plaća se taksa.

2. Napomena pod tačkom 3. uz tarifni broj 21. važi i kod plaćanja takse po ovom tarifnom broju.

6. Sudski depoziti

Tarifni broj 35.

Za čuvanje (depozit) novca, stvari i vrednosnih papira na zahtev stranke, plaća se godišnje 2% od vrednosti deponovanih stvari.

Napomena:

1. Ova taksa ne plaća se na depozit koji se polaže na zahtev državnih organa, ako se podigne u roku.

2. Taksa se plaća za prvu godinu unapred, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cela. U slučaju prenosa depozita iz jednog u drugi sud, a na zahtev deponenta, za prenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

3. Ako se vrednost stvari ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.

4. Za pismeni ili usmeni zahtev da se prime na čuvanje novac, stvari ili vrednosni papiri, ne plaća se taksa.

7. Protesti

Tarifni broj 36.

(1) Za usmenu ili pismenu molbu za protest menice, čeka (i drugih isprava ili ugovora) zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se 100 dinara.

(2) Za protest se plaća prema vrednosti:

- do 5.000 dinara vrednosti - 190 dinara;

- preko 5.000 dinara do 20.000 dinara vrednosti - 190 dinara uvećano za 2% vrednosti;

- preko 20.000 dinara vrednosti - 980 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

Napomena:

1. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se na proteste koji se podnose po propisima o menici i čeku, kao i na zamene protesta. Taksa za protest lepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe, na prepis protesta koji ostaje kod suda. Na isti način se postupa i u pogledu lepljenja takse za samu molbu.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamenu protesta.

8. Ostali predmeti

Tarifni broj 37.

(1) Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

(2) Za sastavljanje pred sudom ugovora o zemljišno-knjižnim, intabulacionim ili tapijskim stvarima plaća se:

1. Prema vrednosti:

- do 5.000 dinara vrednosti - 590 dinara;

- preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti - 590 dinara uvećano za 1% vrednosti;

- preko 20.000 dinara vrednosti - 980 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

2. Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, 590 dinara.

Napomena:

1. Ako se istovremeno sa sastavljanjem ugovora traži i upis prava, osim takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, plaća se i taksa za podnesak kojim se upis traži, kao i taksa za upis.

2. Pri sastavljanju ugovora iz stava (2) ovog tarifnog broja ne plaća se posebna taksa za predlog da se ugovor sastavi, niti takse za overu potpisa po tarifnom broju 13.

3. Za stav (2) tačka 1. ovog tarifnog broja važi napomena br. 9 uz tarifni broj 13.

Tarifni broj 38.

(1) Za predlog stranke da sud postavi sudiju ili predsednika izbranog suda, plaća se 590 dinara.

(2) Za predlog o izuzeću sudije izbranog suda, plaća se 590 dinara.

(3) Za izdavanje potvrde o pravnosnažnosti ili izvršnosti presude izbranog suda, plaća se 980 dinara.

Napomena:

Ne plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ako je predlog za postavljanje predsednika izbranog suda podneo izbrani sudija.

Tarifni broj 39.

(1) Za opomenu kojom se neko poziva da plati taksu koju je bio dužan da plati i bez opomene, plaća se 390 dinara, a u postupku pred privrednim sudom 780 dinara.

(2) Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se opomena kao pred sudom opšte nadležnosti.

Tarifni broj 40.

(1) Za odluku kojom se odbacuje ili odbija zahtev za izuzeće sudije, sudije porotnika, predsednika suda, javnog tužioca i drugih službenih lica, plaća se taksa u iznosu od 590 dinara.

(2) U rešenju iz stava (1) ovog tarifnog broja, sud će opomenuti stranku da je dužna da plati taksu u roku od pet dana od dana prijema odluke.

Tarifni broj 41.

(1) Za molbu kojom se traži odlaganje izvršenja krivične sankcije, plaća se 590 dinara.

(2) Za odluku prvostepenog suda po molbi, plaća se 980 dinara.

(3) Za žalbu na odluku prvostepenog suda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

(4) Za odluku drugostepenog suda plaća se taksa iz stava (2) ovog tarifnog broja.

Criminal defence attorney belgrade serbia criminal law office serbia belgrade
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba .: Dominus Illuminatio Mea .: