Advokatska kancelarija Beograd SIMIC Zeljko Beograd Srbija Law office Simic and lawyer Simic Zeljko with his best selected Lawyer Attorney Solicitor team are specialized in all lawyer attorney work area in Republic of  Serbia. Lawyers Solicitors Attorneys for Company Corporate and Commercial Law in  Republic of Serbia, Criminal Law in Republic of Serbia and Criminal Defense lawyers in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Defense of juveniles in criminal proceedings in Republic of Serbia,  Representation of minors who are victimized by criminal acts in Republic of Serbia, Law on Registration of the Companies in Republic of Serbia,  Law of contracts and lawyers service for all kind of Contracts Commercial Corporate Business Contracts in Republic of Serbia and negotiating in contract for client best interests, Law firm and Lawyers Solicitors Attorneys specialized for Real Estate contracts in  Republic of Serbia, Law office and Lawyers Solicitors Attorneys services for Real Estate agents and brokers, Lawyer Attorneys Solicitors for Right of Compensation damages in Serbia, Law of Hereditary rights and lawyer for hereditary proceedings in Serbia, Family Law attorney in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for representation in family cases in Republic of Serbia (Marriage maters, Divorce or Marriage annulment in Serbia, Lawyer for Establishing Paternity or Maternity in Serbia, Legal nutrition and Alimony attorney in Serbia etc.), Law on Foreign Investments in Republic of Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for legal Due diligence in  Serbia in all area, Attorneys to find best way to do quality Due diligence list for any Business Commercial Corporate Law maters in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for Consulting contracts in Serbia, Lawyers Solicitors Attorneys for management contracts in Serbia, Labor Law attorney in Serbia, Privatizations Law attorney in Republic of Serbia, Property Tax Law in Republic of Serbia, Insurance Law in Republic of Serbia, Law on Bankruptcy in Republic of Serbia, Customs Law attorney in Republic of Serbia, Law on Games of  Chance in Republic of Serbia, Antimonopoly Law in Republic of Serbia,  Law on Environmental Protection in Republic of Serbia, Law on Safety at Work in Republic of Serbia, Law on Telecommunications in Republic of  Serbia, Law on Planning and Constructions in Republic of Serbia, Law on  Social Security in Republic of Serbia, Law on Protection of Personal Information in Republic of Serbia and services in all Lawyers Solicitors Attorneys work area. We are trying to provide best Lawyers Solicitors Attorneys and law office / law firm service in Belgrade and Serbia for all our clients, firms and individuals. Best regards. 
ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIĆ ŽELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIKA SRBIJA, 11000 BEOGRAD VRAČAR, UL. KNEGINJE ZORKE 94
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE VRACAR, STR. KNEGINJE ZORKE 94
++381 63 304305    ++381 64 1118591     ++381 63 8393601
ADVSIMIC@YAHOO.COM
.:.    ::    .:.
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri tacke
 
 
SIMIĆ
ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
 
 
OSNOVNE INFORMACIJE, SAVETI  I UPUTSTVA O POTREBNIM DOKUMENTIMA VEZANIM ZA
LIČNA STANJA I STATUSNA PITANJA GRAĐANA I DOBIJANJE LIČNIH DOKUMENATA I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA GRAĐANA. PREBIVALIŠTE I BORAVIŠTE. PUTNE ISPRAVE ZA MALOLETNU DECU. VOZAČKE DOZVOLE. ORUŽANI LISTOVI. NASTANJENJE STRANACA. DVOJNO DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE. OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA, POTVRDE SUDA DA SE PROTIV LICA NE VODI ISTRAGA I DA NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA TJ. DA
NE POSTOJI KRIVIČNI POSTUPAK, UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE  ITD.
 
 
 
BIOMETRIJSKA LIČNA KARTA I BIOMETRIJSKI PASOŠ
 
Za izdavanje BIOMETRIJSKE lične karte potrebno je: 1/ lična karta ili druga važeća isprava - na uvid, 2/ izvod iz matične knjige rođenih - ne stariji od šest meseci, na uvid (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih), 3/ uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci - na uvid), 4/ po želji fotografija veličine 5x5 cm (ne starija od 6 meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom -"en face"), 5/ dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte (iznos oko 300,00 din), 6/ dokaz uplaćenoj naknadi na ime troškova tehničke izrade lične karte (iznos oko 1000,00 din). Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože: 1/ ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid, 2/ uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid, 3/ izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, original na uvid, 4/ po želji fotografiju veličine 5x5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face''.
Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože : važeću biometrijsku ličnu kartu – na uvid ili potvrdu o predatom zahtevu za izdavanje biometrijske lične karte na uvid.
Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože : 1/ važeći dokument sa slikom, 2/ izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, original na uvid, 3/ izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i prezimena – original na uvid, 4/ potvrdu o predatom zahtevu za pasoš.
Ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen obrazac za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti i dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana sa adrese na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overeni u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
 
PREBIVALIŠTE
 
Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi. Punoletni građani dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese stana.
Prilikom prijavljivanja prebivališta, odnosno promene adrese stana, punoletni građani dužni su da prijave i svoju maloletnu decu. Prijavljivanje prebivališta i promene adrese stana izvršiće se u roku od 8 dana od dana nastanjenja odnosno promene adrese stana. Odjavljivanje prebivališta građanin je dužan da izvrši pre napuštanja mesta prebivališta.
PRIJAVA PREBIVALIŠTA, koja se vrši uz lično prisustvo, potrebno je : 1. Čitko popunjen obrazac za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese, 2. Dokaz o pravnom osnovu korišćenja stambene jedinice na adresi na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overeni u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju), 3. Važeća lična karta za punoletna lica, a za maloletna lica izvod iz matične knjige rođenih, 4. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
PRIJAVA MALOLETNOG DETETA potrebno je : 1. Čitko popunjen obrazac za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese stana, 2. Izvod iz matične knjige rođenih za dete, 3. Važeća lična karta roditelja koji vrši prijavu prebivališta za dete, 4. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
ODJAVA PREBIVALIŠTA, koja se vrši uz lično prisustvo, potrebno je : 1. Čitko popunjen obrazac za za prijavu-odjavu prebivališta, ili promenu adrese stana, 2. Važeća lična karta, 3. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
UVERENJE O PREBIVALIŠTU, potrebno je : 1. Važeća lična karta podnosioca zahteva, 2. Čitko popunjen zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu, 3. Dokaz o uplati u iznosu od 400,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu podnosi se lično ili preko punomoćnika organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi (u Beogradu zahtev se podnosi isključivo Policijskoj upravi za grad Beograd, ul. Ljermontova 12 a).
Pravni osnov: Zakon o prebivalištu i boravištu građana i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o prebivalištu i boravištu građana.
 
BORAVIŠTE

Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van svog prebivališta u Republici Srbiji
PRIJAVA BORAVIŠTA potrebno je : 1. Čitko popunjen obrazac za prijavu boravišta, 2. Važeća lična karta, 3. Dokaz da će lice faktički boraviti na adresi na kojoj se prijavljuje (izjava vlasnika stana), 4. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse. Građani koji nameravaju da borave u inostranstvu duže od 60 dana dužni su da pre odlaska prijave odlazak u inostranstvo, kao i da prijave privremeni dolazak ili povratak u zemlju najkasnije u roku od 3 dana od dana dolaska, odnosno povratka u mesto prebivališta. Građani su dužni da prijave i maloletnu decu ukoliko ona putuju sa njima.
PRIJAVA BORAVKA U INOSTRANSTVU DUŽEG OD 60 DANA, PRIVREMENI DOLAZAK ILI POVRATAK U ZEMLJU potrebno je : 1. Čitko popunjen obrazac za prijavu, 2. Važeća lična karta i putna ispava, 3. Dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse. Pravni osnov: Zakon o prebivalištu i boravištu građana i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o prebivalištu i boravištu građana.
 
ORUŽJE I ORUŽANI LIST

U skladu sa Zakonom o oružju i municiji (''Službeni glasnik'' 9/92, 44/98), oružje se može nabavljati uz odobrenje nadležnog organa. Nadležni organ je organizaciona jedinica ovog ministarstva u opštini u kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište. Odobrenje je potrebno za vatreno, vazdušno, posebno i oružje sa tetivom. Pravna lica kojima je to potrebno za obavljanje delatnosti mogu nabavljati i dugo automatsko oružje. Zabranjeno je posedovati gasno, hladno i rasprskavajuće oružje, kao i prigušivače, infra-crvene i laserske nišane.
Odobrenje za nabavljanje oružja mogu dobiti građani koji su punoletni, poslovno sposobni, obučeni za rukovanje oružjem, koji nisu osuđivani za krivična dela sa elementom nasilja, niti se protiv njih vodi krivični postupak po službenoj dužnosti, nisu kažnjavani za prekršaje iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o javnom redu i miru, niti se protiv njih vodi postupak za ove prekršaje. Osim toga, utvrđuje se da li bi izdavanjem odobrenja bila ugrožena sigurnost drugih ljudi, odnosno javni red i mir. Članstvo u lovačkoj ili streljačkoj organizaciji kao ni odsluženje vojnog roka nisu uslov za dobijanje odobrenja. Odobrenje je potrebno i za nabavljanje municije za vatreno oružje sa olučenim cevima. Ova municija se može nabaviti u količini do 60 komada godišnje. Zabranjeno je nošenje oružja bez posebne dozvole. Dozvolu za nošenje oružja mogu dobiti građani koji u postupku dokažu da za to postoje izuzetno opravdani razlozi bezbednosti. Oružje se može prenositi bez posebne dozvole, ukoliko je rasklopljeno i odvojeno od municije. Ukoliko kod lica koje već poseduje oružje nastupi neki od razloga zbog kojih mu se ne bi moglo izdati odobrenje za nabavku, oružje će se oduzeti.
NABAVLJANJE oružja : 1/ zahtev, 2/ uverenje iz suda da protiv lica nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica, 3/ uverenje ovlašćene organizacije da je lice obučeno za rukovanje vatrenim oružjem, 4/ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi. Napomena: Ovlašćena službena lica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, penzionisani radnici ovog svojstva, aktivna i penzionisana vojna lica i rezervni oficiri, oslobođeni su obuke za rukovanje vatrenim oružjem.
REGISTRACIJA oružja : 1/ zahtev, 2/ primerak odobrenja sa pečatom prodavca ili kupoprodajnim ugovorom, 3/ oružje na uvid, 4/ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, 5/ dokaz o uplati za obrazac oružnog lista.
DOZVOLA ZA NOŠENJE ORUŽJA ZA LIČNU BEZBEDNOST : 1/ pismeno obrazloženi zahtev, 2/ uverenje iz suda da protiv lica nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica, 3/ dve fotografije, veličine 3,5 x 3 cm, 4/ oružni list, 5/ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, 6/ dokaz o uplati za obrazac dozvole.
PROMENA ADRESE NA ORUŽNOM LISTU : 1/ zahtev na propisanom obrascu, 2/ oružni list, 3/ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.
NABAVKA MUNICIJE : 1/ zahtev na propisanom obrascu, 2/ dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE

Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš. Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko deca putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (staratelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu) deca razvedenih roditelja potrebno je da imaju saglasnost roditelja-staratelja, kao i pisanu i overenu (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga dobijaju potrebni dokument. Mlađa maloletna lica u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima.

Biometrijska putna isprava maloletnom ili poslovno nesposobnom licu. Za izdavanje biometrijskog pasoša maloletnom ili poslovno nesposobnom licu potrebno je da zahtev za izdavanje putne isprave podnese jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu). Izuzetno bez saglasnosti, putna isprava biće izdata i u sledećim slučajevima : 1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice, 2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta, 3. ako je jedan od roditelja umrlo lice, 4. ako je jednom od roditelja : odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.
Ukoliko su maloletnom licu roditelji razvedeni, za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša neophodno je prisustvo roditelja-staratelja i pisana i overena (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad koji daje potrebni dokument. Ostali prilozi su isti kao u slučaju kada roditelji nisu razvedeni.

STALNO NASTANJENJE STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Članom 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca regulisano je pitanje stalnog nastanjenja stranca u našoj zemlji. U skladu sa navedenim, stalno nastanjenje može se odobriti strancu : 1/ kome je neko od članova uže porodice (bračni drug, dete, roditelj) državljanin Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje, 2/ koji je u braku sa državljaninom Srbije, 3/ koji je srpskog porekla, 4/ koji je u našoj zemlji uložio sredstva radi obavljanja privredne ili druge delatnosti. Izuzev navedenog, stalno nastanjenje može se izuzetno odobriti i drugim strancima. U skladu sa navedenim, potrebno je da nadležnom organu unutrašnjih poslova po mestu boravka, strani državljanin podnese zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja. Uz zahtev potrebno je dostaviti : 1/ važeću putnu ispravu, 2/ dve fotografije formata 4x3cm, 3/ uverenje o zdravstvenom stanju, 4/ svedočanstvo ili drugi dokument o stručnoj spremi (overen prepis ili prevod), 5/ izvod iz matične knjige rodjenih (overen prepis ili prevod), 6/ izvod iz matične knjige venčanih (overen prepis ili prevod), 7/ prijavu stana (područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave), 8/ dokaz da ima obezbeđena sredstva za izdržavanje.

ZAMENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE ZA DOMAĆU
 
Zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole podnosi se organu unutrašnjih poslova mesno nadležnom prema mestu prebivališta vozača, a uz zahtev se prilaže : 1/ inostrana vozačka dozvola, 2/ uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima onih kategorija koje su overene u inostranoj vozačkoj dozvoli, 3/ prevod inostrane vozačke dozvole overen od strane ovlašćenog sudskog tumača ili diplomatsko konzularnog predstavništva Srbije i Crne Gore, 4/ dokaz o uplati republičke administrativne takse za zamenu inostrane vozačke dozvole u odredjenom iznosu, 5/ dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole, 6/ dokaz da je podnosilac zahteva za zamenu inostrane vozačke dozvole boravio duže od šest meseci u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola, 7/ dve fotografije podnosioca zahteva, veličine 35x45mm, 8/ dokaz o identitetu podnosioca zahteva (lična karta na uvid). Strana vozačka dozvola iz čijeg se teksta ne može zaključiti za koju je kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila izdata ili da li joj je istekao rok važenja, može se zameniti samo ako podnosilac zahteva priloži ispravu iz koje se vidi kojim motornim vozilom može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja. Inostrana vozačka dozvola (osim ako se radi o licu na diplomatskoj listi) zadržava se u dosijeu vozača i vraća na njegov zahtev kada napušta teritoriju Srbije i Crne Gore, pod uslovom da vrati vozačku dozvolu koja mu je izdata u zamenu za inostranu vozačku dozvolu.
 
DVOJNO DRŽAVLJANSTVO SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE
ILI BOSNE I HERCEGOVINE
 
Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH ("Sl. list SRJ", Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima : 1. da je navršio 18 godina života; 2. da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo
stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice; 3. da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine; 4. da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije
državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva; 5. da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice
čije državljanstvo stiče. Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5. Dete mlađe od 18 godina života može steći državljanstvo druge države ugovornice na zahtev roditelja koji stiče dvojno državljanstvo po ugovoru ako sa tim roditeljem boravi na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče ili u inostranstvu. Za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost. Prilikom podnošenja zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije po Ugovoru od dokumentacije potrebno je pored zahteva priložiti : 1/ izvod iz matične knjige rođenih; 2/ uverenje o državljanstvu BiH; 3/ izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci); 4/ uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga; 5/ dokaz o boravku.

 
OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
 
Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, može se podneti lično ili preko ovlašćenog punomoćnika preko nadležne PU-e, odnosno PS-e, po poslednjem prebivalištu na teritoriji Srbije, pre odlaska u inostranstvo, odnosno preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu. Prilikom rešavanja pitanja prijema u državljanstvo stranih zemalja one obično zahtevaju da podnosilac zahteva priloži otpust iz prethodnog državljanstva. Postoje dve opcije za pokretanje otpusta :
1/     Prilikom podnošenja zahteva za otpust preko nadležne PU-e, odnosno PS-e, uz uredno popunjen zahtev za otpust, potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju : 1/ garancija da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije, odnosno dokaza od ovlašćenog sudskog tumača (ovaj dokaz stranka je dužna da pribavi i pre podnošenja zahteva za otpust; otpust nije moguć ako bi državljanin Republike Srbije time postao lice bez državljanstva); 2/ izvod iz matične knjige rođenih; 3/ izvod iz matične knjige venčanih; 4/ uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 5/ uverenje nadležnog opštinskog suda po poslednjem mestu prebivališta u Republici Srbiji da se protiv lica ne vodi krivični postupak; 6/ potvrda uprave javnih prihoda o izmirenim porezima (po poslednjem mestu prebivališta u Srbiji); 7/ fotokopija pasoša odnosno lične karte; 8/ uverenje da su izmirene imovinske obaveze iz odnosa roditelja i dece od Centra za socijalni rad.  Taksa za rešavanje po zahtevu za otpust iz državljanstva varira ali se lako dobije informacija.
2/     Ukoliko stranka podnosi zahtev za otpust iz državljanstva preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, uz uredno popunjen zahtev za otpust iz državljanstva potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju : 1/ garancija da će stranka biti primljena u strano državljanstvo ili dokaz da je već stekla strano državljanstvo i prevod garancije od ovlašćenog sudskog tumača; 2/ izvod iz matične knjige rođenih; 3/ izvod iz matične knjige venčanih; 4/ uverenje o državljanstvu Republike Srbije; 5/ fotokopija pasoša odnosno lične karte (ostale dokaze ovo Ministarstvo u prethodnom postupku pribavlja službenim putem). Po prispeću zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, ovo Ministarstvo sprovodi prethodni postupak i po okončanju postupka donosi rešenje. Celokupna procedura od momenta prispeća zahteva za otpust, predatih preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, kao i zahteva za otpust predatih preko nadležne PU-e, odnosno PS-e, traje i po nekoliko meseci.
Posebno treba obratiti pažnju na činjenicu da su moguće izmene u vrsti i broju dokumenata koja se zahtevaju, pa se ažurno treba informisati direktno kod nadležnih (konzulat ili MUP). Isto tako, postoje razlike između obima dokumentacije koja se zahteva kada se postupak vodi preko konzularnog predstavništva i kada se vodi samostalno ili preko punomoćnika - advokata itd. Pravo svake države je da menja pravila otpusta i tu činjenicu treba imati u vidu.
 
DOBIJANJE UVERENJA / POTVRDE SUDA DA SE PROTIV LICA NE VODI ISTRAGA I DA NIJE PODIGNUTA OPTUŽNICA TJ. DA
NE POSTOJI KRIVIČNI POSTUPAK
 
Ova uverenja se zahtevaju i dobijaju u sudu na području prebivališta podnosioca zahteva. Uz obavezan zahtev koji se podnosi sudu prilaže se i dokaz o uplati sudske takse 290 dinara, osim u odredjenim slučajevima kada postoji oslobodjenje od plaćanja takse (npr. zaposlenje itd.). Obavezno je imati i pokazati lični dokument i prezentovati ga ovlašćenom licu (lična karta ili pasoš). Uverenje se može dobiti i preko punomoćnika ili advokata ali on mora imati urednu Punomoć i kopiju ili skeniranu kopiju ličnog dokumenta koji je podoban za upotrebu prema propisima i pravilnicima suda itd. Postupak dobijanja uverenja je relativno kratak.
 
DOBIJANJE IZVODA - UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE
 
Dobijanje izvoda iz matične knjige srpskih državljana tj. uverenja iz matične knjige srpskih državljana je postupak koji se, uglavnom, jednostavno obavlja pri nadležnim opštinskim službama i šalterima. U nekim opštinama je čak moguće i poručivanja ovakvih uverenja i izvoda i preko interneta ili preko telefonskih brojeva odredjenih za te namene.
Licima koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije rešenjem MUP-a, a po osnovu odredbi Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“ br. 135/04 i 90/07), činjenica sticanja državljanstva Republike Srbije upisuje se u matične knjige nadležnih opština, koje su ovlašćene i za izdavanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije.
Medjutim, gradjani koji su državljanstvo stekli po starim propisima i koji su nekada ove izvode dobijali u zgradi saveznog ministarstva, na Novom Beogradu, sada treba da se obrate matičnim PS (policijskim stanicama), odnosno policijskim stanicama koje su nadležne za područje prebivališta gradjanina i to u vreme prijema u državljanstvo. Tako ćete npr. ako ste živeli i bili prijavljeni, u vreme prijema u državljanstvo, u Beogradu, u nekoj ulici na području Opštine Vračar, morati da se za ovaj dokument obratite Policijskoj stanici Vračar isl.
Dakle, lica koja su stekla državljanstvo Republike Srbije rešenjem Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 1997 do 2003 godine, i na osnovu toga upisana u matičnu knjigu jugoslovenskih državljana, koja se vodi u MUP-u, zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige jugoslovenskih držvljana podnose nadležnoj policijskoj stanici, po mestu tadašnjeg prebivališta odnosno boravišta lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.
 
OVERA DOKUMENATA OD STRANE ADVOKATA ZA AMBASADU ENGLESKE - VELIKE BRITANIJE, AUSTRALIJE, KANADE, HOLANDIJE, NEMAČKE, ŠVAJCARSKE, AMERIKE - USA ITD.
 
Overu dokumenata, kopija dokumenata i svih drugih akata u Republici Srbiji do otpočinjanja rada Notara vrše i dalje sudovi i to svi sudovi na teritoriji Republike Srbije (obično osnovni i viši i to oni koji imaju odelenja overe itd.). Kada u Srbiji konačno otpočnu sa radom Notari sistem će se promeniti itd. Medjutim, ambasade odredjenih zemalja posebno Engleske tj. Velike Britanije, Australije, Kanade i drugih zemalja, za overu odredjenih kopija dokumenata npr. pasoša, vozačkih dozvola, dokumenata sa fotografijom i drugih dokumenata za raznovrsnu upotrebu u toj zemlji, upućuju svoje državljanje i naše gradjane na overu ovih dokumenata od strane advokata. Ovakvom overom advokat overava tj. potvrdjuje da je odredjeni dokument veran originalu tj. da je kopija tog dokumenta verna originalu i o tome čini konstataciju na jeziku zemlje u kojoj se dokument upotrebljava i stavlja svoj pečat i potpis. Razlozi za ovakav sistem overe dokumenata od strane advokata, na kome insistiraju ambasade je što advokatskom redu više veruju i drže da će advokat mnogo kvalitetnije proveriti originale dokumenata za koje će potvrditi da su verni originalu, nego što bi to u žurbi učinio službenik suda ili neko drugo lice. Naravno, nemamo sumnje da svako lice koje overava dokumente radi jednako savesno i kvalitetno, ali pravo izbora ambasade je neprikosnoveno i ona odredjuje želi li da overu vrši advokat ili neko treći. Ovakva praksa je dosta neuobičajena pa su gradjani često zbunjeni ovakvim zahtevima ambasada za overom dokumenata od strane advokata i to iz razloga što su gradjani navikli da dokumente i kopije dokumenata overavaju u sudu ili kod notara itd. Ambasade posebno insistiraju na overi kopija dokumenata od strane advokata u slučajevima kada gradjanin podnosi zahtev za kredit i to je i najčešći slučaj kada advokat treba da overi dokumente za potrebe ambasade tj. procedure dobijanja kredita preko ambasade itd. Neke ambasade sačinjavaju i liste advokata koje preporučuju za predmetne overe dokumenata.
 
 
N A P O M E N A
UOBIČAJENE SU IZMENE PROCEDURE I POTREBNIH DOKUMENATA U POMENUTIM POSTUPCIMA I SA NAVEDENOG TREBA IMATI U VIDU DA JEDINE AKTUELNE INFORMACIJE MOGU DA SE DOBIJU DIREKTNO KOD NADLEŽNIH ORGANA, JER ČESTO I OFICIJELNI SAJTOVI OVIH ORGANA NEMAJU AŽURNE INFORMACIJE ITD.
Advokatska kancelarija SIMIC Beograd Srbija Law Office Belgrade Serbia SIMIC Law Firm Serbia Belgrade Full service Law office General practice Law firm Serbia Beograde Criminal Defense Lawyer Attorney Belgrade Law office Nova advokatska tarifa u Srbiji Novi raspored sudova u Beogradu Nove sudske takse u Srbiji Lawyer Costs Serbia Belgrade Attorney Costs and Fees in Serbia Belgrade Lawyer Prices Serbia Belgrade Attorney Prices Serbia Court Fees in Republic of Serbia Court Costs in Republic of Serbia
BAR ASSOCIATION OF SERBIA - ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE - ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA
LAW OFFICE SIMIC ZELJKO BELGRADE SERBIA - ADVOKATSKA KANCELARIJA SIMIC ZELJKO BEOGRAD SRBIJA
REPUBLIC OF SERBIA,  11000 BELGRADE, KNEGINJE ZORKE 94/1
BAR ASSOCIATION OF BELGRADE FILE NR. 5405 / ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA DOSIJE BR. : 5405
++381 63 304305
ADVSIMIC@YAHOO.COM
LAW OFFICE BELGRADE SERBIA  SIMIC ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA
Advokat Simic Zeljko .: Tri Stuba ..:. Dominus Illuminatio Mea  ::